Regulamin sprzedaży

Regulamin nabywania akredytacji na wydarzenia 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

Ruszyła sprzedaż karnetów!

 • Filmowe projekcje online odbędą się od 23 do 29 listopada 2020 roku ( 50 seansów filmowych).
 • Po dokonanym zakupie widz otrzyma maila ze szczegółami uczestnictwa w projekcjach online 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. W razie braku maila prosimy o sprawdzenie folderu 'spam'.
 • Zakup karnetu i biletu wymaga zarejestrowania i zalogowania na stronie www.kinonagranicy.pl.
 • Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej platformie ONLINE w miarę dostępności miejsc.
 • Sprzedaż trwa do wyczerpania puli.

Cennik  karnetów i biletów

 • Karnet online: 40 zł
 • Karnet online wraz z gadżetami (koszulka, torba, komin): 85 zł 
 • Karnet na 10 filmów: 25 zł
 • Bilet pojedynczy na jednorazowy pokaz filmu online: 5 zł

Regulamin sprzedaży w ramach 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami sprzedaży są: Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą przy ul.Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 oraz Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX (“Organizator”).

2. Uczestnik przed zawarciem umowy nabycia biletu lub karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, który jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin określa warunki zakupu karnetów lub biletów, płatności, dostępu do filmów w ramach festiwalowej platformy ONLINE oraz składania reklamacji. 

5. Kontakt z Organizatorem przy  wykorzystaniu formularza kontaktowego nie wymaga zakładania indywidualnego Konta Uczestnika. 

6. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu lub platformy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Organizatora oraz innych Uczestników.

 

§ 2. Sprzedaż karnetów i biletów na projekcje filmowe online

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Przeglądu pod adresem www.kinonagranicy.pl/www.kinonahranici.cz 

2. Zakup karnetu lub biletu wymaga zarejestrowania konta uczestnika poprzez formularz rejestracyjny i zalogowania na stronie www.kinonagranicy.pl. Zakupiony karnet lub bilety przypisane są do danego zarejestrowanego Uczestnika i nie ma możliwości przekazania ich innemu użytkownikowi.

3.  Założenie konta Uczestnika jest darmowe.

4. Logowanie się na konto Uczestnika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.

5. Konto Klienta zapewnia możliwość:

1. kontaktu z Organizatorem,
2. zamówienia karnetu lub biletu,
3. dostępu do programu festiwalu,
4. zapisu i edycji danych Uczestnika. 

6. W trakcie składania zamówienia biletu lub karnetu – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Uczestnik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz rodzaju karnetu lub biletu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Uczestnikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem dochodzi po potwierdzeniu przez Organizatora otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia.

8. Uczestnik może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności za karnet lub bilet:

                1. za pomocą systemu płatności PayU,

                2. przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Santander Bank Polska S.A. nr           konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 // Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN:        CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX.

9. Dokonując płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora w tytule przelewu należy podać „IMIĘ_NAZWISKO_TYP AKREDYTACJI (pełna/10)_E-MAIL” Uczestnika. W razie niepodania wymienionych danych w tytule, Organizator podejmuje starania w celu ustalenia faktu, w szczególności kontaktuje się z Uczestnikiem. W razie niemożliwości ustalenia danych do danego przelewu.

10. Momentem zapłaty jest:

a/ w przypadku płatności za pomocą systemu PayU - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

        b/ w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora moment wpłynięcia kwoty na konto Organizatora.

11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz w koronach czeskich i są cenami brutto. 

12. Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej platformie online w miarę dostępności miejsc.

13. Sprzedaż karnetów online odbywa się od dnia 2 listopada 2020 r., jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli karnetów określonych przez Organizatora.

14. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse online odbywa się od 9 listopada 2020 r., jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli biletów określonej przez Organizatora.

15. Dostępność poszczególnych filmów może być ograniczona konkretną godziną seansu i limitem miejsc na sali.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów lub karnetów w każdej chwili, bez podania przyczyn.

17. Nie można dokonać zwrotu biletów lub karnetu na pokazy festiwalowe po dokonaniu zakupu.

18. Filmy prezentowane online dostępne są tylko na terenie Polski i Czech ( z wyj. Filmu „Służalcy”- tylko teren Polski), co wynika z ograniczeń dystrybucyjnych i pozostaje poza kompetencją Organizatora.

19. Zakup karnetu lub biletu a także oglądanie filmów wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

 1. przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;
 2. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.
 3. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale zalecamy korzystania z łącza powyżej 10 Mbps.
 4.  urządzenia Chromecast, co pozwoli oglądać filmy z festiwalu na telewizorze
 5.  jakość usługi udostępnienia filmów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem, którego widz będzie mieć dostęp do filmów Festiwalu.
 6. widz może wstrzymywać oraz przewijać filmy  oraz rozpocząć oglądanie z  półgodzinnym opóźnieniem
 7. filmy będą posiadać napisy do wyboru (polskie filmy -czeskie, zaś czeskie i słowackie-polskie)

20. Wszelkie problemy, w tym techniczne można zgłaszać Organizatorowi poprzez maila: akredytacje@kinonagranicy.pl lub poprzez aplikację Messenger „Kino na Granicy”. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu bądź zakłócony dostęp do pokazów spowodowany okolicznościami, na które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym problemami technicznymi, bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Uczestnika lub urządzeniem wykorzystywanym przez Uczestnika.

22. Treści umieszczone na platformie online Przeglądu są chronione prawami autorskimi dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych na platformie online Przeglądu, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

 

§ 3.Prawo odstąpienia

Zamawiającemu  nie przysługuje prawo odstąpienia  zakupu karnetu lub biletu online, ponieważ przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi (pokaz filmów) w ramach oznaczonego w repertuarze okresu.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabycia biletu lub karnetu a także działania platformy przeglądu lub dostępu do poszczególnych filmów Uczestnik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora lub elektronicznie na adres akredytacje@kinonagranicy.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Uczestnikiem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie Organizatora lub w jego profilach na kanałach społecznościowych. 

5. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może: (1) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej; lub (2) wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. 

6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 

 1. drogą pocztową na adres Organizatora;
 2. za pomocą poczty e-mail: akredytacje@kinonagranicy.pl;
 3. za pomocą [_np. messnegera Kino na Granicy]

7. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Stowarzyszenie. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje polityka prywatności. 

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny