Regulamin sprzedaży

Regulamin nabywania akredytacji na wydarzenia 22. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

 

  

§1
Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.kinonagranicy.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator - Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 oraz Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT:
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Akredytacji;
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 6. Wydarzenie - organizowany przez Organizatora przegląd filmowy, koncert lub inna impreza, w której można uczestniczyć w wyniku nabycia Akredytacji;
 7. Akredytacja - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin.
 9. Biuro Organizacyjne - Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3
 10. Przegląd- 22. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbywający się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 1 - 6 maja 2020 roku

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania Akredytacji za pośrednictwem Serwisu uprawniających do uczestniczenia w wydarzeniach Przeglądu.
 2. Nabycie Akredytacji za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.kinonagranicy.pl
 3. W przypadku zawierania umowy nabycia Akredytacji za pośrednictwem Serwisu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).  
 4. Uczestnik przed nabyciem akredytacji lub/i biletów zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Sprzedaży. Zakup akredytacji lub/i biletów równoważny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 3
Zasady nabywania Akredytacji

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Akredytacji.
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o:
  1. rodzajach oferowanych Akredytacji, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela,
  2. zasadach wystawiania Akredytacji, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika (dot. Akredytacji),
  3. zasadach wykorzystywania Akredytacji,
  4. cenach brutto Akredytacji oraz stosowanych przez Organizatora promocjach,
  5. okresie sprzedaży Akredytacji ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Akredytacje,
  6. dopuszczalnych sposobach płatności za Akredytacje,
  7. zasadach odbioru Akredytacji, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru),
  8. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych.
 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Akredytacji. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup wyłącznie jednej Akredytacji dla jednej osoby, przy czym niemożliwe jest zamówienie Akredytacji na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika).
 4. Zawarcie umowy nabycia Akredytacji następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy.
 5. W razie jakichkolwiek niejasności Organizatorzy mogą poprosić o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego przez system PayU.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia akredytacji nie będą wydawane duplikaty.


§ 4
Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Akredytacjach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabytymi Akredytacjami.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Akredytacje w terminie 2 dni od przyjęcia zamówienia przez Organizatora.
 3. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności:
  1. za pomocą systemu płatności PayU,
  2. przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora - Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 // Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX
 1. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, o czym Nabywca zostanie poinformowany.
 2. Dokonując płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora w tytule przelewu należy podać „IMIĘ_NAZWISKO_TYP AKREDYTACJI (3/6-DNIOWA)_E-MAIL” Nabywcy. W razie niepodania wymienionych danych w tytule, Organizator podejmuje starania w celu ustalenia faktu, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia danych do danego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane.
 3. Momentem zapłaty jest:
  1. w przypadku płatności za pomocą systemu PayU - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,
  2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora moment wpłynięcia kwoty na konto Organizatora.

 

§ 5
Odbiór Akredytacji

 1. Akredytacje można odbierać w Biurze Organizacyjnym- Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (30.04. od 17:00 do 21:00, 01.05. do 05.05. w godzinach 9:00- 21:00, 06.05. od 9:00 do 14:00).
 2. Akredytacje można odbierać wyłącznie osobiście w Biurze Organizacyjnym lub przez osobę trzecią posiadającą upoważnienie do odbioru Akredytacji po wcześniejszym poinformowaniu przez Nabywcę Organizatorów o niemożliwości osobistego odbioru Akredytacji i wskazaniu osoby, która dokona odbioru.
 3. Warunkiem osobistego odbioru Akredytacji jest okazanie dokumentu tożsamości przez Nabywcę albo - jeżeli odbioru dokonuje osoba trzecia – okazanie dokumentu tożsamości i upoważnienia po wcześniejszej informacji o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6
Prawo odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Akredytacji z Organizatorem - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Karnetów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Akredytacje lub/i biletów, Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: akredytacje@kinonagranicy.pl
 2. Do umowy nabycia Akredytacji zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży akredytacji lub/i biletów w każdej chwili bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu – w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków, a także w celu usprawnienia działania Serwisu usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Uczestnikowi.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

Koordynacja sprzedaży

Mateusz Grzechnik
tel. +48 721 042 198

 

akredytacje@kinonagranicy.pl

 

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współfinansowanie

Sponsorzy